top of page

הסכם שרות הובלה

הסכם זה כולל הובלה בלבד. המוצר מגיע לא מורכב, ההרכבה תתבצע על יד הלקוח ובאחריותו.

אנו מודים לך שבחרת בשירותי ההובלה של בייבי לי להלן תנאי ההסכם:


1. תנאים שונים בקשר עם הובלת מוצרים :


1.1 בעת הגעת ההובלה, באחריות הלקוח לבדוק את כמות האריזות ותקינותן, לוודא כי הן תואמות את ההזמנה ומונחות בשכיבה בחדר המיועד להרכבת הריהוט. המוביל אינו         רשאי לפתוח את אריזות המוצרים בבית הלקוח .
1.2 באחריות הלקוח ועל חשבונו להזמין מנוף כאשר המקום המיועד להובלה הינו מעבר לקומה 4, וזאת כאשר אין מעלית בבניין או שלא ניתן להשתמש בה מסיבה כלשהי, או         כאשר מעלית הבניין קטנה מלהכיל את המוצרים המובלים . על הלקוח לוודא כי קיימת גישה למנוף וכי מפתח החלון מתאים להכנסת המוצר .

 

2. תנאים שונים בקשר להרכבה העצמית:


2.1 יש לרכיב את המוצר בדיוק עפ"י הוראות ההרכבה בלבד, ובהתאם לייעוד המוצר בהוראות השימוש. יש להשתמש בכלים המסופקים עם המוצר בלבד.
2.2 אין להתקין בקרבת ילדים/תינוקות. יש להסיר ולהרחיק את כל חומרי האריזה בסיום .
2.3 וודא שכל החלקים קיימים בטרם הרכבת המוצר .
2.4 אין להרכיב את המוצרים על הרצפה ללא מגן (שמיכה, קרטונים, שטיח וכו...) למניעת פגיעות\שריטות במוצר .
2.5 בהוראות ההרכבה, ישנם מוצרים הדורשים קיבוע לקיר, ולכן חובה לקבעם לקיר .
2.6 שרות האחריות ינתן בבית העסק ולא בבית הלקוח. במקרה הצורך, ישלחו חלקים לבית הלקוח לפי מחירון המשלוחים 

3. דגשים בקשר לתחזוקה:

 

3.1 אין לגרור את המוצרים, אלא להרימם בזהירות ולהזיזם למקום הרצוי.
3.2 וודא באופן קבוע את תקינות המוצר.
3.3 אין להתקין ולהניח את המוצרים ליד מקור חום למניעת התלקחות.
3.4 יש להשתמש אך ורק בחלקים מקוריים מהיבואן\יצרן.
3.5 יש להשתמש לניקיון עם מטלית לחה על בסיס מים. אין להשתמש בחומרי ניקוי .

 

4. במקרים הבאים לא יסופק שירות, ויגבו דמי ביטול כמפורט בסעיף 5 להלן:

4.1 אי נוכחות של בגיר מעל גיל 18 במקום המיועד לאספקת השירות, במועד אספקת השירות.
4.2 אי זמינות טלפונית של הלקוח , במספר הטלפון שמסר, סמוך למועד אספקת השירות.
4.3 חוסר יכולת לספק את השירות במועד הקבוע לאספקת השירות בשל סיבות טכניות כגון שיפוץ בבית, חסימת רחוב וכיו"ב .
4.4 היעדר סביבת עבודה נוחה ובטוחה, לרבות פינוי חלל העבודה מציוד וחפצים העלולים להינזק במהלך אספקת המוצר .

5. מדיניות ביטול/דחיית מועד אספקת המוצרים:

5.1 עד לשעה 17:00 ביום העסקים הקודם למועד אספקת השירות, רשאי הלקוח לבטל את השירות מבלי שיחויב בדמי ביטול.
5.2 על הלקוח למסור את הודעת הביטול לחנות בטלפון , 054-7486111 או פיזית בחנות.צחובת ההוכחה על מסירת ההודעה כנדרש תחול על הלקוח .
5.3 במקרה של ביטול כקבוע בסעיפים 5.1-5.2 לעיל, תשיב בייבי לי ללקוח את הסכומים ששילם בגין אספקת השירות, אלא אם יבחר הלקוח לתאם מועד חדש לאספקת               השירות ויודיע על כך לשירות של בייבי לי, ובמקרה כאמור יישמר ולזכות הלקו ח הסכומים ששילם בגין השירות.
5.4 בגין ביטול השירות על ידי הלקוח במועד מאוחר מהמפורט בסעיף 6.1 לעיל, או בגין אי עמידת הלקוח באחד התנאים הקבועים בסעיף 4 לעיל , תשיב החברה ללקוח את         הסכומים ששילם בגין אספקת השירות, בניכוי 100 ש"ח דמי ביטול, אלא אם יבחר הלקוח לתאם מועד חדש לאספקת השירות ויודיע על כך למרכז השירות של החברה.           במקרה כאמור, יישמרו לזכות הלקוח הסכומים ששילם בגין השירות, והוא יחויב בתשלום של 100 ש"ח נוספים בגין תיאום מועד חדש לאספקת השירות .

 

 

קראתי והבנתי את תנאי העסקה ככתוב במסמך זה:

שם הלקוח: ______________________
טלפון:       ______________________
תאריך:      ______________________
חתימה:     ______________________babylee.sales@gmail.com : בייבי לי | אנגל 78 , כפר סבא | טל' 0547486111 | אימייל

bottom of page